Помагало по MARC 21 (Част II)

Глава XI: Примерен запис в различни формати
Глава XII: Аудиовизуални записи: от каталожни картички към MARC 21
Избрана библиография
МARC 21 обозначители на съдържанието (Тест)


Глава XI:

Примерен запис в различни формати

Забележка към примерния запис, представен по-долу:
Дадените в тази брошура примери от каталожни записи се базират на реални записи, само че тук част от информацията е леко променена. В някои случаи полетата са изменени така, че даденият пример да изглежда по-типичен от това, което обикновено се среща в MARC записа. В други случаи промяната на записа е с цел той да е в съгласие с действащите правила за каталогизация. Примерите илюстрират типични MARC записи, а не „правилно” каталогизиране.

В тази глава са представени примери за един и същ библиографски запис в различни формати.

MARC 21 формат за обмен на данни
Представеният по-долу блок данни е това, което програмистът вижда в съдържанието на MARC файла. Таговете не се явяват преди полетата, а Директорията към данните показва кои тагове трябва да се използват и къде започва всяко поле (с други думи, къде е мястото на всеки таг).

01041cam 2200265 a 450000100200000000300040002000
50017000240080041000410100024000820200025001060200
04400131040001800175050002400193082001800217100003
20023524500870026724600360035425000120039026000370
04023000029004395000042004685200220005106500033007
30650001200763^###89048230#/AC/r91^DLC^19911106082
810.9^891101s1990####maua###j######000#0#eng##^##$
a###89048230#/AC/r91^##$a0316107514 :$c$12.95^##$a
0316107506 (pbk.) :$c$5.95 ($6.95 Can.)^##$aDLC$cD
LC$dDLC^00$aGV943.25$b.B74 1990^00$a796.334/2$220^
10$aBrenner, Richard J.,$d1941-^10$aMake the team.
$pSoccer :$ba heads up guide to super soccer! /$cR
ichard J. Brenner.^30$aHeads up guide to super soc
cer.^##$a1st ed.^##$aBoston :$bLittle, Brown,$cc19
90.^##$a127 p. :$bill. ;$c19 cm.^##$a"A Sports ill
ustrated for kids book."^##$aInstructions for impr
oving soccer skills. Discusses dribbling, heading,
 playmaking, defense, conditioning, mental attitud
e, how to handle problems with coaches, parents, a
nd other players, and the history of soccer.^#0$aS
occer$vJuvenile literature.^#1$aSoccer.^\

Разчитане на кода или интерпретиране на Директорията
Обикновено само програмистът вижда записа във формат MARC 21 за обмен на данни, но не е излишно да се знае как функционира Директорията.

Първите 24 позиции представляват Лидера. В дадения пример Лидерът заема приблизително 1/3 от първия ред и завършва с „4500”. Непосредствено след Лидера е началото на Директорията. Таговете са маркирани в примера. Дължината на всяка Директория е 12 символа. Първият таг е 001. Следващите четири позиции след всеки таг показват дължината на полето. Данните в поле 001 (контролен номер) в този запис обхващат 20 символа. Следващите ги 5 позиции посочват началото на полето в поредицата от данни, които идват след Директорията. Поле 001 започва от позиция 00000 (първата позиция е позиция 0). После идва таг 003, който обхваща 4 символа и започва на двайстата позиция (дължината на предишната позиция – 20 – се прибавя към началната му точка – 00000 – и се получава 20). Следващият таг е 005. Дължината му е 17 символа; той започва на 24-тата позиция (4 + 20 = 24).

Тази Директория показва следното:

Таг Дължина Начална позиция
001 0020 00000
003 0004 00020
005 0017 00024
008 0041 00041
010 0024 00082
020 0025 00106
020 0044 00131
040 0018 00175
050 0024 00193
082 0018 00217
100 0032 00235
245 0087 00267
246 0036 00354
250 0012 00390
260 0037 00402
300 0029 00439
500 0042 00468
520 0220 00510
650 0033 00730
650 0012 00763

Означенията за границите на полето (представени със знак ^ в горния пример) се поставят в края на Директорията и в края на всяко следващо поле. Забележете, че сумата от втората и третата колона във всяка редица са равни на броя на третата колона в следващата редица. Началната точка на едно поле плюс неговата дължина дава началната точка на следващото поле.

Това може да се провери като се преброят позициите за вписване в данните – не забравяйте, че се броят също интервалите и означенията за граница на полето (^). (В началото на полето винаги се оставят две позиции, запазени за индикаторите.) Всеки запис завършва със знак за край (това е \ в горния пример).

Варианти на представяне с тагове
Повечето варианти за представяне на вече въведен запис се наричат „представяне с тагове”, защото в тях се виждат MARC 21 таговете, при това на местата, където са въведени, както е според Директорията. Това тагиране се извършва от компютърната програма.

Примерът по-долу е тагиран.

Примерен запис в локална система
Ако библиотекарят е копирал записa в автоматизираната библиотечна система, екранът за въвеждане на данни би изглеждал по начина, представен по-долу. Описателните названия в лявата колона не се съхраняват в MARC записа – те са част от представянето на софтуерната програма на екрана. Повечето системи са проектирани така, че да позволяват редакция в записите и добавяне на допълнителни полета за специфична информация.

Leader      01041cam 2200265 a 4500
Control No.   001 ###89048230 
Control No. ID  003 DLC 
DTLT       005 19911106082810.9
Fixed Data    008 891101s1990  maua j   001 0 eng
LCCN       010 ## $a ###89048230 
ISBN       020 ## $a 0316107514 : 
            $c $12.95
ISBN       020 ## $a 0316107506 (pbk.) : 
            $c $5.95 ($6.95 Can.)
Cat. Source   040 ## $a DLC
            $c DLC
            $d DLC
LC Call No.   050 00 $a GV943.25
            $b .B74 1990
Dewey No.    082 00 $a 796.334/2
            $2 20
ME:Pers Name   100 1# $a Brenner, Richard J., 
            $d 1941-
Title      245 10 $a Make the team. 
            $p Soccer :
            $b a heads up guide to super soccer! /
            $c Richard J. Brenner.
Variant Title  246 30 $a Heads up guide to super soccer
Edition     250 ## $a 1st ed.
Publication   260 ## $a Boston :
            $b Little, Brown,
            $c c1990.
Phys Desc    300 ## $a 127 p. :
            $b ill. ;
            $c 19 cm.
Note: General  500 ## $a "A Sports illustrated for kids
              book."
Note: Summary  520 ## $a Instructions for improving soccer
              skills. Discusses dribbling, heading,
              playmaking, defense, conditioning,
              mental attitude, how to handle
              problems with coaches, parents,
              and other players, and the history
              of soccer.
Subj: Topical  650 #0 $a Soccer
            $v Juvenile literature.
Subj: Topical  650 #1 $a Soccer. 

Варианти на представяне без тагове
Вариантите за представяне на вече въведен запис, които се ползват от потребителите на онлайн каталога, са оформени без тагове, тъй като таговете не говорят нищо на повечето читатели. Във всеки онлайн каталог записите са представени по начин, който се е струвал на създателите на софтуера най-удобен за ползване от читателите. Подобна е трансформацията, когато се разпечатат каталожни картички от даден MARC запис (вж. третия пример).

Примерно представяне на кратък запис за потребителя

ЗАГЛАВИЕ: Make the team. Soccer : a heads up guide to super soccer! / Richard J. Brenner.
АВТОР: Brenner, Richard J.
ИЗД. ДАННИ: Little, Brown, c1990.
БРОЙ СТРАНИЦИ: 127 p.
НАЛИЧНОСТ: GV943.25 .B74 1990

Примерно представяне на пълен запис за потребителя

ЗАГЛАВИЕ: Make the team. Soccer : a heads up guide to super soccer! / Richard J. Brenner.
ПОДЗАГЛАВИЕ: Heads up guide to super soccer
АВТОР: Brenner, Richard J., 1941-
ИЗД. ДАННИ: 1st ed. Boston : Little, Brown, c1990.
БРОЙ СТРАНИЦИ: 127 p. : ill. ; 19 cm.
ЗАБЕЛЕЖКА: "A Sports illustrated for kids book."
ЗАБЕЛЕЖКА: Instructions for improving soccer skills. Discusses dribbling, heading, playmaking, defense, conditioning, mental attitude, how to handle problems with coaches, parents, and other players, and the history of soccer.
ПРЕДМЕТ: Soccer--Juvenile literature.
Soccer.
НАЛИЧНОСТ: GV943.25 .B74 1990

Пример за каталожна картичка

GV943 Brenner, Richard J., 1941-
.25 Make the team. Soccer : a heads up guide to super
.B74 soccer! / Richard J. Brenner. -- 1st ed. -- Boston :
1990 Little, Brown, c1990.

127 p. : ill. ; 19 cm.

"A Sports illustrated for kids book."
Summary: Instructions for improving soccer skills. Discusses
dribbling, heading, playmaking, defense, conditioning, mental attitude, how to handle problems with coaches, parents, and other players, and the history of soccer.

ISBN 0316107514 : $12.95

1. Soccer -- Juvenile literature. 2. Soccer. II. Title: Heads up
guide to super soccer. II. Title.

Dewey Class no.: 796.334/2 -- dc 20

89-48230
MARC

[ Към началото на страницата ]


Глава XII:

Аудиовизуални записи: от картички към MARC 21

Каталогизиране на специални видове издания
При каталогизирането на аудиовизуалните материали се спазват много от същите правила, по които се каталогизират книги (според AACR2). И тагирането на различните видове библиотечни документи става с помощта на много съвпадащи MARC 21 обозначители на съдържанието (според „MARC 21 формат за библиографски данни”). Разликите между тагирането на книги и тагирането на аудиовизуални материали са изредени по-долу.

 1. Стойността на позиция 06 на Лидера се сменя, за да отрази вида на носителя (вж. Глава IX).
 2. Може да се добави незадължителният таг 007. Той съдържа данни с фиксирана дължина, подобни на тези в поле 008, но свързани с физическата характеристика на библиотечния документ.
 3. Стойностите на данните в таг 008 позиции 18-34 се променят според вида на носителя.
 4. Тъй като в създаването на даден аудиовизуален библиотечен документ участват много хора, в AACR2 често се препоръчва да му се прави описание под заглавие. Казано иначе, в повечето случаи няма полета 1XX.
 5. В поле 245 видът носител се споменава след основното заглавие – т.е. в подполе $h – и се огражда с квадратни скоби. За списък на термините за вида носител вж. AACR2 глава 1, правило 1.1C1.
 6. Информацията с най-големи различия между книгите и останалите видове материали е физическата характеристика (таг 300). Правила и примери за всеки вид носител се представят в глави 2-11 на AACR2.
 7. Таг 300 често включва подполе $e за съпровождащ материал (като „книга за учителя” или „слайдове”).
 8. Няколко специални тага имат варианти, в които се приспособяват правилата за каталогизиране според вида на материала (за част от тях вж. Глава IX.)
 9. Освен специалните тагове таг 500 в областта на забележките се използва свободно за допълнителна каталожна информация.

Запомнете: В „MARC 21 формат за библиографски данни” има подробна информация за тагове 007, 008 и другите специални тагове, използвани при каталогизиране на аудиовизуални материали.

Примери
На следващите страници са представени примери за каталогизиране на специални видове издания. Примерите онагледяват как биха изглеждали данните върху каталожна картичка, а след това и как биха били тагирани с MARC 21 обозначители на съдържанието.

Допълнителни примери може да откриете в някои от източниците, цитирани в библиографията.

Описание на видеозапис във формат за каталожна картичка:

TH9148 The Adventures of Safety Frog. Fire safety
[videorecording] / Century 21 Video, Inc. -- Van Nuys, Calif. : AIMS Media, 1988.

1 videocassette (10 min.) : sd., col. ; 1/2 in.
Cataloged from contributor's data.
VHS.
Audience: Elementary grades.
Issued also as motion picture.
Summary: Safety Frog teaches children to be fire safe,
explaining that smart kids never play with matches. She shows how smoke detectors work and explains why they are necessary. She also describes how to avoid household accidents that lead to fires and how to stop, drop, and roll if clothing catches fire.
For sale ($195.00) or rent ($50.00)

1. Fire prevention -- Juvenile films. 2. Fire detectors -- Juvenile
films. 3. Dwellings -- Fires and fire prevention -- Juvenile films. 4. Puppet films. 5. Fire prevention. 6. Safety. I. Century 21 Video, Inc. II. AIMS Media. III. Title: Fire safety [videorecording]

Dewey Class no.: 613.6 -- dc 11

89-711816
MARC

Същият запис с MARC 21 обозначители на съдържанието:

Leader *****ngm 22*****1a 4500
001  89711816 
003 DLC
005 19891107152635.3
007 vf cbaho 
008 890719s1988  cau010 c     v1eng c
010 ##  $a   8911816 
020 ##  $c For sale ($195.00) or rent ($50.00)
040 ##  $a AIMS Media
050 10  $a TH9148
082 10  $a 613.6 $2 11
245 04  $a The Adventures of Safety Frog. $p Fire
       safety $h [videorecording] / 
       $c Century 21 Video, Inc.
246 30  $a Fire safety $h [videorecording]
260 ##  $a Van Nuys, Calif. : $b AIMS Media, $c 1988. 
300 ##  $a 1 videocassette (10 min.) : $b sd., col. ;
       $c 1/2 in.
500 ##  $a Cataloged from contributor's data.
538 ##  $a VHS. 
521 ##  $a Elementary grades.
530 ##  $a Issued also as motion picture.
520 ##  $a Safety Frog teaches children to be fire safe,
       explaining that smart kids never play with
       matches. She shows how smoke detectors work 
       and explains why they are necessary. She also
       describes how to avoid house hold accidents
       that lead to fires and how to stop, drop, 
       and roll if clothing catches fire.
650 #0  $a Fire prevention $v Juvenile films.
650 #0  $a Fire detectors $v Juvenile films.
650 #0  $a Dwellings $x Fires and fire prevention $v
       Juvenile films.
650 #0  $a Puppet films.
650 #1  $a Fire prevention.
650 #1  $a Safety.
710 2#  $a Century 21 Video, Inc.
710 2#  $a AIMS Media.


Описание на електронен източник във формат за каталожна картичка:

QA95 Amazing arithmetricks. [electronic resource]. -- Version
1.0. -- Minneapolis, Minn. : MECC, c1993.

2 computer disks ; 3 1/2-5 1/4 in. + 1 manual (71p.)
Title from title screen.
Ed. statement from disk label.
Copy-protected.
Same software on both disks.
Interest grade level: 5-12.
Summary: Using the motivating environment of a carnival setting,
students are challenged to solve a variety of puzzles. Intended to improve logic and mathematical problem solving skills. Includes a provision allowing students to choose a level of difficulty matched to ability.
MECC: S/N A-336
ISBN 0792902637 : $59.00

1. Mathematical recreations -- Juvenile software. 2. Problem
solving --Juvenile software. 3. Mathematical recreations -- Software.4. Problem solving -- Software. I. Minnesota Educational Computing Corporation.

Dewey Class no.: 513 -- dc 12

93-22553
MARC

Същият запис с MARC 21 обозначители на съдържанието:

Leader *****cmm 22***** a 4500
001  93022553
003 DLC
005 19930731163011.2
008 930305s1993  mnun  d  b  eng
010 ##  $a   93022553
020 ##  $a 0792902637 : c $59.00
037 ##  $a A-336 b MEC
040 ##  $a DLC c DLC d DLC
050 00  $a QA95
082 00  $a 513 2 12
245 00  $a Amazing arithmetricks $h [electronic resource].
250 ##  $a Version 1.0.
256 ##  $a Computer programs.
260 ##  $a Minneapolis, Minn. : $b MECC, $c c1993. 
300 ##  $a 2 computer disks ; $c 3 1/2-5 1/4 in. +
       $e 1 manual (71 p.) 
538 ##  $a System requirements: Apple II series;
       128K RAM; floppy disk drive; color monitor
       recommended.
500 ##  $a Title from title screen.
500 ##  $a Ed. statement from disk label.
500 ##  $a Copy-protected.
500 ##  $a Same software on both disks.
521 2#  $a 5-12.
520 ##  $a Using the motivating environment of a
       carnival setting, students are challenged
       to solve a variety of puzzles. Intended
       to improve logic and mathematical problem
       solving skills. Includes a provision
       allowing students to choose a level of
       difficulty matched to ability.
650 #0  $a Mathematical recreations $v Juvenile software.
650 #0  $a Problem solving $v Juvenile software.
650 #1  $a Mathematical recreations $v Software.
650 #1  $a Problem solving $v Software.
710 20  $a Minnesota Educational Computing Corporation.Описание на звукозапис във формат за каталожна картичка:

RZA2283 Fox, Ruth.
A story for every season [sound recording] /
[stories by Ruth Fox]. -- Baltimore, Md. : Uffigton Productions, [1991]

1 sound cassette (ca. 45 min.) : analog.
Narrated by Trish MacDonald.
Recorded at Invisible Sound Studios.
In container (18 cm.).

Summary: Presents four children's stories about an oak
sapling who finds a place to grow; a seashell who is given a home; a beaver who attempts to prolong fall; and a mountain boy who befriends a doe. Includes sound effects and music.
Contents: Spring. Oakie, the wonder tree -- Summer. The
seashell -- Fall. The story of a rambunctious beaver named Willie -- Winter. Amos, the mountain boy.

1. Children's stories -- Juvenile sound recordings. 2. Trees
-- Fiction -- Juvenile sound recordings. 3. Shells -- Fiction -- Juvenile sound recordings. 4. Beavers -- Fiction -- Juvenile sound recordings. 5. Deer -- Fiction -- Juvenile sound recordings. I. MacDonald, Trish. II. Title.


93-712603
MARC

Същият запис с MARC 21 обозначители на съдържанието:

Leader *****cim 22***** a 4500
001  93712603 
003 DLC
005 19930528154400.4
007 ssulunjlcnnnu
008 930524s1991  mdunnn j d   f  eng 
010 ##  $a 93712603 
040 ##  $a DLC c DLC d DLC
050 00  $a RZA 2283
100 1#  $a Fox, Ruth.
245 12  $a A story for every season $h [sound
       recording] / $c [stories by Ruth Fox].
260 ##  $a Baltimore, Md. : $b Uffigton
       Productions, $c [1991]
300 ##  $a 1 sound cassette (ca. 45 min.) : $b analog.
306 ##  $a 004500
511 0#  $a Narrated by Trish MacDonald.
518 ##  $a Recorded at Invisible Sound Studios. 
500 ##  $a In container (18 cm.).
520 ##  $a Presents four children's stories about an oak 
       sapling who finds a place to grow; a seashell 
       who is given a home; a beaver who attempts to
       prolong fall; and a mountain boy who befriends
       a doe. Includes sound effects and music.
505 0#  $a Spring. Oakie, the wonder tree -- Summer. The 
       seashell -- Fall. The story of a rambunctious 
       beaver named Willie -- Winter. Amos, the 
       mountain boy.
650 #0  $a Children's stories $v Juvenile sound recordings.
650 #0  $a Trees $v Fiction $v Juvenile sound recordings.
650 #0  $a Shells $v Fiction $v Juvenile sound recordings.
650 #0  $a Beavers $v Fiction $v Juvenile sound recordings.
650 #0  $a Deer $v Fiction $v Juvenile sound recordings.
700 10  $a MacDonald, Trish. $4 nrt

[ Към началото на страницата ]


Избрана библиография

Anglo-American Cataloguing Rules. 2nd ed., 2002 revision. Chicago: American Library Association, 2002.

Crawford, Walt. MARC for Library Use. 2nd ed. Boston: G.K. Hall & Co., 1989.

Dewey, Melvil. Abridged Dewey Decimal Classification and Relative Index. 13th ed. Albany, N.Y.: Forest Press, 1997.

Dewey, Melvil. Dewey Decimal Classification and Relative Index. 22nd. 4 vols. Albany, N.Y.: Forest Press, 2003.

Intner, Sheila S., and Weihs, Jean. Standard Cataloging for School and Public Libraries. 3rd. ed. Englewood, Colo.: Libraries Unlimited, 2001.

Olson, Nancy B. Cataloging of Audiovisual Materials and Other Special Materials. 4th ed. DeKalb, Ill. : Minnesota Scholarly Press, 1998.

Olson, Nancy B. A Cataloger's Guide to MARC Coding and Tagging for Audiovisual Materials. DeKalb, Ill. : Minnesota Scholarly Press, 1993.

Sears, Minnie Earl. Sears List of Subject Headings. 17th ed. New York: Wilson, 2000.

Taylor, Arlene G.Wynar's Introduction to Cataloging and Classification. 9th ed. Englewood, Colo.: Libraries Unlimited, 2000.

[ Към началото на страницата ]


Избрани публикации
на Служба „Разпространение на каталожни записи” към Конгресната библиотека на САЩ

Cataloger's Desktop. LC's most popular cataloging publications on one CD-ROM disc. [Web version to come]

Classification Web. LC Classification Schedules and Subject Headings on the World Wide Web.

LC Classification Schedules. Multiple vols. Irregular.

Library of Congress Subject Headings. Annual. 5 vols.

MARC Content Designation training manuals.

Name and Subject Authorities. On the World Wide Web at http://authorities.loc.gov/

Understanding MARC Authority Records.

MARC 21 documentation [On the Web at www.loc.gov/marc/]
MARC Code List for Countries.
MARC Code List for Geographic Areas.
MARC Code List for Languages.
MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions.
MARC 21 Concise Formats
MARC 21 Format for Bibliographic Data.
MARC 21 Format for Community Information.
MARC 21 Format for Holdings Data.
MARC 21 Format for Authority Data.
MARC 21 Format for Classification Data.
MARC 21 Specifications for Record Structure, Character Sets and Exchange Media.
Виж също:
www.loc.gov/marc/
www.loc.gov/cds/

[ Към началото на страницата ]


MARC 21 обозначители на съдържанието (Тест)

Част I: Дефиниции.
Погледнете примерния ред от MARC 21 запис по-долу (# означава празна позиция). След това, в мястото, оставено за отговор, поставете една от буквите от „Отговори”. Цифрата след всеки примерен отговор означава колко пъти трябва да го използвате.


  260 ## $a New York :$b Harper & Row,$c 1988.

Отговори:

A. поле(та) – 3 D. кодове на подполе(та) – 3
B. индикатор(и/а) – 4 E. таг(ове) – 3
C. подполе(та) – 2


1. Примерният ред по-горе представлява ___________.

2. Цифрата 260 е негов/негово ____________.

3. Има две празни позиции за ____________.

4., 5. Това, което виждаме в горния пример е един/едно ____________ който/което се състои от три ____________.

6. Означенията $a, $b и $c представляват ____________.

7., 8. В това поле нито първото/първият, нито второто/вторият ____________ не са свързани с определено значение. С други думи, ____________ в това поле са недефинирани.

9., 10., 11. В MARC 21 записите имат 3 вида обозначители на съдържанието: ____________, _____________ и _____________.

12., 13. ____________ 260 означава ____________ за издателски данни/ сведения за разпространение.

14. Това поле се поделя на три ____________: местоиздаване, издателство и година на издаване.

15. В това поле $b е ____________, който/което обозначава името на издателя.

16., 17. Нормативният контрол осигурява:

 1. Името на автора винаги да се вписва по еднакъв начин за всяка отделна книга, която е написал.
 2. Тишина в библиотеката.
 3. Дадена предметна рубрика винаги да се вписва по еднакъв начин (в библиографския запис за всяка книга по дадена тема).
 4. Заглавието да е правилно вписано в записа.

Част II: Точки за достъп
Точките за достъп включват основно описание, допълнителни описания по предмет (обикновено наричани предметни рубрики) и други допълнителни описания.

Свържете цифрите с правилните отговори. (Заглавието на книгата е The abolitionists авторът й е Dan Lacy, а илюстратор – Dick Tracy):

18. Lacy, Dan A. допълнително описание по предмет
19. Tracy, Dick B. основно описание
20. Робството в САЩ C. други допълнителни описания

Последователност на таговете
Таговете към точките за достъп следват предварително зададена последователност.

21. Предметната рубрика на книга за „Hayes, Helen” е 6 _ _.

22. Предметната рубрика на книга за „Chrysler Corporation” е 6 _ _.

23. Предметната рубрика на книга за Бразилия е 6 _ _.

24. Предметната рубрика на книга за футбола е 6 _ _.

Последен въпрос:

25. За заглавието An album of great science fiction films вторият индикатор на таг 245 трябва да бъде _____.

Отговори на тест „ MARC 21 обозначители на съдържанието”
1-A; 2-E; 3-B; 4-A; 5-C; 6-D; 7-B; 8-B; 9, 10, and 11 -- B, D, and E; 12-E; 13-A; 14-C; 15-D; 16 and 17 -- A and C; 18-B; 19-C; 20-A; 21-600; 22-610; 23-651; 24-650; 25-3

[ Към началото на страницата ]


 

[ Назад към СЪДЪРЖАНИЕ ]

 


Конгресна библиотека на САЩ
Всички права запазени © 2009-2010 Фондация НАБИС