Помагало по MARC 21

Глава VII: Кратко описание на често използвани MARC 21 полета
Глава VIII: Списък на други полета, често срещани в MARC записите
Глава IX: Лидер
Глава X: Поле 008 – за книги


Глава VII:

Кратко описание на
често използвани MARC 21 полета

Тази глава представлява кратко описание на MARC 21 таговете, които се използват най-често при въвеждането на библиографски записи. За изчерпателни списъци с MARC 21 тагове, индикатори и кодове на подполета вж. „MARC 21 формат за библиографски данни” (MARC 21 Format for Bibliographic Data).

Тагове
Таговете са трицифрени числа. След тях [в MARC форматите] се дават имената на съответните полета. В това кратко описание и в „MARC 21 формат за библиографски данни” таг, който се появява повече от веднъж в даден библиографски запис, се означава с R (repeatable). Ако тагът може да се употреби само веднъж, той се означава с NR (non-repeatable). Например ако даден каталожен запис включва няколко предмета, таговете за допълнителни описания по предмет (6XX) се бележат с R.

Индикатори
Функциите на индикаторите се обясняват в разясненията към съответните полета. Във всяко поле, като се почне от поле 010, след тага има два символа: позицията на първия е за индикатор 1, а на втория – за индикатор 2. Индикаторите обаче не са дефинирани във всички полета. Освен това е възможно да се използва вторият индикатор, а първият да остане недефиниран (и обратно). Когато индикаторът е недефиниран, символът, с който го означаваме, е # (за интервал).

Кодове на подполета
Информацията във всяко поле (от поле 010 нататък) се организира в подполета. Всяко подполе се предхожда от комбинацията от разделителен знак и код на подполето. По-долу са представени най-често срещаните кодове на подполета, използвани със съответния таг. Всеки код на подполе се предхожда от символа $, който изпълнява функцията на разделителен знак. [В MARC форматите] името на подполето следва след кода.

По принцип всяко поле ТРЯБВА да има подполе а ($a). Често срещано изключение има в поле 020 (за ISBN), когато информацията в подполе $a) не е известна, но цената се знае(подполе $c). Някои подполета се повтарят. В това кратко описание се отбелязват само най-често срещаните повтарящи се полета.

Примери следват обясненията за всяко поле. За яснота сме поставили интервал между тага и първия индикатор, между втория индикатор и комбинацията от разделителен знак и код на подполето, както и между тази комбинация и данните в подполето.

010 Контролен номер на Конгресната библиотека в САЩ (LCCN)
(NR, т.е. не се повтаря)
Недефинирани индикатори
Най-често използвано подполе:
$a – Контролен номер на Конгресната библиотека на САЩ

   Пример:  010 ## $a ###86000988#
020 Международен стандартен номер на книгата (ISBN)
(R, т.е. повтарящо се поле)
Недефинирани индикатори
Най-често използвани подполета:
$a – Международен стандартен номер на книгата
$c – Условия за ползване (често цена на библиотечния документ)
$z – Отменен/грешен ISBN (R)

   Пример:  020 ## $a 0877547637
040 Източник на каталожния запис (NR)
Недефинирани индикатори
Най-често използвани подполета:
$a – Служба, която създава каталожния запис
$c – Служба, която преобразува записа от друг формат [в MARC]
$d – Служба, която модифицира записа (R)

   Пример:  040 ## $a DLC
            $c DLC
            $d gwhs 
100 Основно описание с редна дума – индивидуален или първи автор
(NR; може да има само едно основно описание)
Индикатор 1: Вид на личното име, вписано в полето
0 – Малко име
1 – Фамилия (това е най-често срещаната форма)
3 – Съавтори с една фамилия
Индикатор 2 – недефиниран
Индикатор 2 излиза от употреба през 1990г. Записи, създадени преди това, могат да показват 0 или 1.
Най-често използвани подполета:
$a – Лично име
$b – Редно числително [след името на владетел или на висш духовник]
$c – Титла, звание и подобни думи (R)
$q – Пълна форма на името
$d – Дати (обикновено година на раждане)

   Пример:  100 1# $a Gregory, Ruth W.
            $q (Ruth Wilhelme),
            $d 1910-
130 Основно описание с редна дума – унифицирано заглавие (NR)
Индикатор 1: Игнориране на символи
0-9 – Брой на символите, които не се вземат под внимание при азбучното нареждане (за начални определителни или неопределителни членове, вкл. интервалите след тях)
Индикатор 2 – недефиниран
Индикатор 2 излиза от употреба през 1990г. (Вж. 100 по-горе.)
Най-често използвани подполета:
$a – Унифицирано заглавие
$p – Наименование на поредна част от произведението (R)
$l – Език на произведението
$s – Версия
$f – Година на [създаване на] произведението
   Пример:  130 0# $a Bible. 
            $p O.T.
            $p Psalms.
240 Унифицирано заглавие (NR)
Индикатор 1: Възможност за показване на унифицираното заглавие на екрана и при разпечатка
0 – Не се показва
1 – Показва се (най-често)
Индикатор 2: Игнориране на символи
0-9 – Брой на символите, които не се вземат под внимание при азбучното нареждане (за начални определителни или неопределителни членове, вкл. интервалите след тях)
Най-често използвани подполета:
$a – Унифицирано заглавие
$l – Език на произведението
$f – Година на [създаване на] произведението
   Пример:  240 10 $a Ile mystérieuse.
            $l English. 
            $f 1978

245 Сведения за заглавието (NR)
Индикатор 1: Допълнително описание по заглавие
(Трябва ли заглавието да се индексира като допълнително описание?)
0 – Без допълнително описание по заглавие
      (заглавието е основно описание, т.е. не се посочва автор)
1 – С допълнително описание по заглавие
      (когато поле 1XX е попълнено; най-често срещаният случай)
Индикатор 2: Игнориране на символи
0-9 – Брой на символите, които не се вземат под внимание при азбучното нареждане, вкл. интервалите; обикновено се бележи с 0, освен ако заглавието нe започва с определителен или неопределителен член; напр. за The robe, Индикатор 2 ще се означи с 4. Буквите T, h, e и интервалът след тях не се смятат при азбучното нареждане на заглавията. Записът автоматично ще се регистрира под "r" – Robe.
Най-често използвани подполета:
$a – Основно заглавие
$h – Носител (използва се предимно за документи, които не са на хартиен носител)
$p – Наименование на поредна част от произведението (R)
$b – Подзаглавни данни, паралелно заглавие и пр.
$c – Сведение за авторската отговорност (според заглавната страница)
   Пример:  245 14 $a The DNA story :
            $b a documentary history of gene 
              cloning /
            $c James D. Watson, John Tooze.
246 Различни форми на заглавието (R)
Индикатор 1: Допълнително описание по заглавие
1 – Без допълнително описание по заглавие
3 – С допълнително описание по заглавие
Индикатор 2: Вид заглавие
# – Няма информация [за вида заглавие]
0 – Част от заглавието
1 – Паралелно заглавие
4 – Корично заглавие
8 – Заглавие на гърба на книгата
Най-често използвани подполета:
$a – Основно заглавие

   Пример:  246 3# $a Four corners power review
250 Поредност и издателска характеристика (NR)
Недефинирани индикатори
Най-често използвани подполета:
$a – Поредност и издателска характеристика

   Пример:  250 ## $a 6th ed.
260 Издателски данни/сведения за разпространение (R)
Индикатор 1: Поредност на сведенията за издателски данни/ сведения за разпространение
# – Няма информация
Индикатор 2: недефиниран
Най-често използвани подполета:
$a – Местоиздаване и място на разпространение (R)
$b – Име на издателя/на разпространителя (R)
$c – Година на издаване/на разпространение (R)

   Пример:  260 ## $a New York :
            $b Chelsea House,
            $c 1986.
300 Физическа характеристика (R)
Недефининрани индикатори
Най-често използвани подполета:
$a – Обем (брой страници) (R)
$b – Други сведения (обикновено за илюстрации)
$c – Размер на книгата (в cм) (R)
$e – Съпровождащ материал (напр., книга за учителя или ръководство)

   Пример:  300 ## $a 139 p. :
            $b ill. ;   
            $c 24 cm.
440 Сведение за серията/Допълнително описание по заглавие
Това поле излиза от употреба през 2008г., за да се опрости сведението за серията. Вж. полета 490 и 830.
490 Сведение за серията (R)
Индикатор 1: Определя дали тук се създава допълнително описание по серия (и дали е наличен тагът 8XX, където серията е описана по друг начин)
0 – Без допълнително описание по серия
1 – С допълнително описание по серия (в 8XX)
Индикатор 2 – недефиниран
Най-често използвани подполета:
$a – Сведение за серията (R)
$v – Номер на тома (R)

   Пример:  490 1# $a Colonial American craftsmen
500 Общи забележки (R)
Недефинирани индикатори
Най-често използвани подполета:
$a – Общи забележки (използва се, когато няма специално поле за дадена забележка, например: забележка за показалеца в изданието, за източника на заглавието, за различните форми на заглавието, описания на вида, типа и обхвата на изданието)

   Пример:  500 ## $a Includes index.
504 Забележка за наличие на библиография и под. (R)
Недефинирани индикатори
Най-често използвани подполета:
$a – Забележка за наличие на библиография и под.

   Пример:  504 ## $a Includes bibliographical 
              references.
505 Забележка за начина, по който е представено съдържанието (R)
Индикатор 1: Вид забележка за съдържанието
0 – Пълно съдържание
1 – Непълно съдържание (използва се при многотомни издания, когато част от томовете още не са публикувани)
2 – Частично съдържание
Индикатор 2: Ниво на обозначение на съдържанието
# – Базисно
Най-често използвани подполета:
$a – Забележка за начина, по който е представено съдържанието

   Пример:  505 0# $a Pride and prejudice -- Emma
              -- Northanger Abbey.
520 Забележка резюме и под. (R)
Индикатор 1: задължително показва един от следните варианти
# – Резюме
1 – Рецензия
2 – Тематичен обхват на изданието
3 – Кратко резюме
Индикатор 2 – недефиниран
Най-често използвани подполета:
$a – Резюме, кратко резюме, анотация
$b – Допълнение към забележката резюме и под.

   Пример:  520 ## $a This basic guide to parliamentary
              procedure tells how to conduct 
              and participate in a meeting 
              properly.
600 Допълнително описание по предмет – лично име (R)
Индикатор 1: Вид на личното име, вписано в полето
0 – Малко име
1 – Фамилия (това е най-често срещаната форма)
3 – Съавтори с еднаква фамилия
Индикатор 2: Нормативна система от предметни рубрики (показва заглавието на използвания списък или файл)
0 – Предметен рубрикатор на Конгресната библиотека на САЩ
1 – Предметен рубрикатор за детска литература на Конгресната библиотека на САЩ
2 – Предметен рубрикатор за медицинска литература
3 – Нормативен файл „Предметни рубрики на Националната селскостопанска библиотека на САЩ”
4 – Източникът не се посочва
5 – Канадски предметни рубрики
6 – Предметен рубрикатор на Канадската библиотека и архиви
7 – Източникът е посочен в подполе $2

(Обърнете внимание, че формат MARC 21 не предвижда определен индикатор за Предметния рубрикатор на Сиърс. Позоваването на този рубрикатор се отбелязва в индикатор 7, а в подполе $2 се вписва „sears” – код, определен от MARC.)

Най-често използвани подполета:
$a – Лично име (фамилия, име)
$b – Редно числително [след името на владетел или на висш духовник]
$c – Титла, звание и подобни думи, свързани с лицето (R)
$q – Пълна форма на името
$d – Дати (обикновено година на раждане)
$t – Заглавие на произведение
$v – Подрубрика за типа на изданието [речник, библиография и т.н.] (R)
$x – Подрубрика за гледната точка към темата (R)
$y – Подрубрика за хронологичните данни (R)
$z – Подрубрика за географските данни (R)
$2 – Източник за предметната рубрика/термина (използва се със стойност 7 на индикатор 2)

   Пример:  600 10 $a Shakespeare, William, 
            $d 1564-1616 
            $x Comedies  
            $x Stage history.


   Пример:  600 10 $a Shakespeare, William, 
            $d 1564-1616 
            $x Knowledge 
            $z Rome 
            $v Congresses.

Обърнете внимание, че в поле 600 подполета $v, $x и $z са повтарящи се. Не е нужно подполета $v, $x, $y и $z да са азбучно подредени. Последователността им се определя от указанията, дадени в използвания рубрикатор.

610 Допълнително описание по предмет – название на организация (R)
Индикатор 1: Вид на названието на организация, вписано в полето
0 – С инверсия (не се използва в AACR2)
1 – Юридическо име
2 – Без инверсия
Индикатор 2: Система от предметни рубрики
Вж. индикатор 2 под 600
Най-често използвани подполета:
$a – Название на организация или юридическо име като основно описание
$b – Подчинена цялост (R)
$v – Подрубрика за типа на изданието [речник, библиография и т.н.] (R)
$x – Подрубрика за гледната точка към темата (R)
$y – Подрубрика за хронологичните данни (R)
$z – Подрубрика за географските данни (R)
$2 – Източник за редната дума/термина (използва се със стойност 7 на индикатор 2)

   Пример:  610 10 $a United States. 
            $b Army Air Forces
            $v Biography.
650 Допълнително описание по предмет – тема (Повечето предметни рубрики спадат към това поле) (R)
Индикатор 1: Ниво
# – Няма информация
Индикатор 2: Нормативна система от предметни рубрики
(показва типа на използвания списък или файл)
0 – Предметен рубрикатор на Конгресната библиотека на САЩ
1 – Предметен рубрикатор за детска литература на Конгресната библиотека на САЩ
2 – Предметен рубрикатор за медицинска литература
3 – Нормативен файл „Предметни рубрики на Националната селскостопанска библиотека на САЩ”
4 – Източникът не се посочва
5 – Канадски предметни рубрики
6 – Предметен рубрикатор на Канадската библиотека и архиви
7 – Източникът е посочен в подполе $2

Обърнете внимание, че формат MARC 21 не предвижда определен индикатор за Предметния рубрикатор на Сиърс. Позоваването на този рубрикатор се отбелязва в индикатор 7, а в подполе $2 се вписва „sears” – код, определен от MARC.

Най-често използвани подполета:
$a – Тема
$v – Подрубрика за типа на изданието [речник, библиография и т.н.] (R)
$x – Подрубрика за гледната точка към темата (R)
$y – Подрубрика за хронологичните данни (R)
$z – Подрубрика за географските данни (R)
$2 – Източник за редната дума/термина (използва се със стойност 7 на индикатор 2)

   Пример:  650 #0 $a Theater 
            $z United States 
            $v Biography 
            $v Dictionaries.

Обърнете внимание, че в поле 600 подполета $v, $x и $z са повтарящи се. Не е нужно подполета $v, $x, $y и $z да са азбучно подредени. Последователността им се определя от указанията, дадени в използвания рубрикатор.

651 Допълнително описание по предмет – топоним (R)
Индикатор 1 – недефиниран
Индикатор 2: Нормативна система от предметни рубрики
Вж. индикатор 2 под 600
Най-често използвани подполета:
$a – Топоним
$v – Подрубрика за типа на изданието [речник, библиография и т.н.] (R)
$x – Подрубрика за гледната точка към темата (R)
$y – Подрубрика за хронологичните данни (R)
$z – Подрубрика за географските данни (R)
$2 – Източник за редната дума/термина (използва се със стойност 7 на индикатор 2)

   Пример:  651 #0 $a United States 
            $x History 
            $v Chronology.

Обърнете внимание, че в поле 651 подполета $v, $x и $z са повтарящи се. Не е нужно подполета $v, $x, $y и $z да са азбучно подредени. Последователността им се определя от указанията, дадени в използвания рубрикатор.

700 Допълнително описание – лично име (R)
Индикатор 1: Вид на личното име, вписано в полето
0 – Малко име
1 – Фамилия (това е най-често срещаната форма)
3 – Съавтори с еднаква фамилия
Индикатор 2: Вид на допълнителното описание
# – Няма информация (най-често за съавтори, редактори и т.н.)
2 – Аналитично описание (Стойностите на индикатор 2 се променят през 1994г. с интеграцията на формàта, а в по-старите записи има опция за показване на допълнителните стойности. Аналитичното описание включва автор/заглавие на част от библиотечния документ.)
Най-често използвани подполета:
$a – Лично име
$b – Редно числително [след името на владетел или на висш духовник]
$c – Титла, звание и подобни думи, свързани с лицето (R)
$q – Пълна форма на името
$d – Дати (обикновено година на раждане)
$e – Ключова дума за отношение (R)
$4 – Код за отношение (R)
   Пример:  700 1# $a Baldridge, Letitia. 
710 Допълнително описание – название на организация (R)
Индикатор 1: Тип на названието
0 – В инверсия (AACR2 го изключва)
1 – Юридическо име
2 – Без инверсия
Индикатор 2: Вид допълнително описание
Вж. индикатор 2 под 700
# – Няма информация
2 – Аналитично описание
Най-често използвани подполета:
$a – Название на организация или юридическо име като елемент на описанието
$b – Йерархичност (R)
   Пример:  710 2# $a Sunburst Communications (Firm)
740 Допълнително описание – аналитично заглавие (не се контролира от нормативния файл) (R)
Индикатор 1: Игнориране на символи
0-9 – Брой на символите, които не се вземат под внимание при азбучното нареждане (за начални определителни или неопределителни членове, вкл. интервалите)
Индикатор 2: Вид аналитично описание (вж. индикатор 2 под 700)
# – Няма информация
2 – Аналитично описание
(Това поле се дефинира наново през 1994г. с интеграцията на формàта. По-рано полето се е използвало и за варианти на заглавието, напр. начинът по който се изписва на гърба на книгата. В записите, създадени след интеграцията на формàта, тези варианти на заглавията се явяват в поле 246.)
Най-често използвани подполета:
$a – Заглавие
   Пример:  740 02 $a Uncle Vanya.
800 Допълнително описание по серия – лично име (R)
Индикатор 1: Вид на личното име, вписано в полето
0 – Малко име
1 – Фамилия (това е най-често срещаната форма)
3 – Съавтори с обща фамилия
Индикатор 2 – недефиниран
Най-често използвани подполета:
$a – Лично име
$b – Редно числително [след името на владетел или на висш духовник]
$c – Титла, звание и подобни думи, свързани с лицето (R)
$q – Пълна форма на името
$d – Дати (обикновено година на раждане)
$t – Название на произведението (серията)
$v – Номер на тома
   Пример:  800 1# $a Fisher, Leonard Everett.
            $t Colonial American craftsmen.
830 Допълнително описание по серия – унифицирано заглавие (R)
Индикатор 1 – недефиниран
Индикатор 2: Игнориране на символи
0-9 – Брой на символите, които не се вземат под внимание при азбучното нареждане (за начални определителни или неопределителни членове, вкл. интервалите)
Най-често използвани подполета:
$a – Унифицирано заглавие
$v – Номер на тома

   Пример:  830 #0 $a Railroads of America (Macmillan)

[ Към началото на страницата ]


Глава VIII:

Списък на други полета,
често срещани в MARC записите

001 Контролен номер на записа
003 Код на организацията, даваща контролен номер
005 Дата и час на последна промяна на записа [година, месец, ден, час, минута, секунда]
006 Данни с фиксирана дължина – допълнителни характеристики
007 Физическа характеристика (поле с фиксирана дължина)
008 Данни с фиксирана дължина (Вж. Глава X)
022 Международен стандартен номер на серията (ISSN)
037 [Информация за] източника на комплектуването
041 Код за език
043 Код за географска зона
050 Сигнатура на Конгресната библиотека на САЩ
060 Сигнатура на Националната медицинска библиотека на САЩ
082 Класификационен индекс според Десетичната класификация на М. Дюи (препоръчаният от Конгресната библиотека на САЩ; сигнатурите на местно ниво се вписват другаде)
110 Основно описание – название на организация (по-рядко в AACR2)
256 Характеристики на файла
263 Предвиждана година на издаване (според CIP записа, т.е. записа от служба „Каталогизиране на издания под печат”)
306 Времетраене
508 Забележка за странични лица/организации, допринесли за изданието
510 Забележка за цитати/препратки (преглед на използваните източници)
511 Забележка за участници или актьори
521 Забележка за нивото на аудиторията, за която е предназначено изданието (индикатор 1: 0 = грамотност, 1 = възраст, 2 = интерес, 3 = групи със специфични потребности, 4 = мотивация)
530 Забележка за наличие на допълнителен носител
538 Забележка за особености на програмния продукт
586 Забележка за награди
656 Занятие/професия
730 Допълнително описание – унифицирано заглавие
852 Място на съхранение
856 Електронен адрес за съхранение и достъп
9XX Полета, запазени за специфични нужди на местно ниво (използват се от книгоразпространители и отделни библиотеки за обмен на допълнителна информация)

[ Към началото на страницата ]


Глава IX:

Лидер

Лидерът се състои от 24 позиции – от 00 до 23. За по-подробно обяснение вж. „MARC 21 формат за библиографски данни”.

00-04 Дължина на записа (изчислява се от компютър за всеки запис)
05 Състояние на записа
a = необходимост от допълване на кодировки
c = поправен или редактиран
d = изтрит
n = нов
p = необходимост от допълване на кодировки в CIP записа
06 Тип на записа [според вида на изданието]
a = печатни текстове
c = нотни издания
d = ръкописни ноти
e = картографски издания
f = ръчно изработени карти
g = прожекционни материали
i = звукозаписи, различни от музика
j = звукозаписи – музика
k = графични издания
m = файлoве
o = комплекти
p = смесени материали
r = триизмерни обекти – естествени/изкуствени
t = ръкописни текстове
07 Библиографско ниво на записа [описание на продължаващи/непродължаващи издания]
a = съставна част от монография
b = съставна част от серия
c = събрани съчинения
d = съставна част от събрани съчинения
i = актуализация (подменящи се страници)
m = монография/библиотечен документ
s = продължаващи издания
08 Вид контрол
# = не е определен
a = архивен
09 Стандарт за кодиране на символи
# = MARC-8
a = UCS/Unicode
10 Брой индикатори (винаги „2”)
11 Брой на кодовете на подполетата (винаги „2”)
12-16 Адрес към началото на първото поле с нефиксирана дължина (изчислява се от компютър за всеки запис)
17 Изчерпателност на записа
# = пълен
1 = пълен, сведенията не сa взети de visu
2 = неактуализиран пълен, сведенията не сa взети de visu
3 = схематичен
4 = само с основно описание
5 = частичен (предварителен)
7 = кратък
8 = преди публикуване (CIP)
u = няма информация
z = няма отношение
18 Правила за описание
# = различни от ISBD [5]
a = AACR2
i = ISBD
u = неизвестни
19 Многотомно издание - ниво на записа
  # = не е определено
a = записът е за всички томове
b = записът е за том със самостоятелно заглавие
c = записът е за том с несамостоятелно заглавие
20 Дължина на отрязъка „дължина на полето” (винаги 4)
21 Дължина на отрязъка „начална позиция на полето” (винаги 5)
22 Дължина на отрязъка „наличие в Директорията” (винаги 0)
23 Недефиниран (винаги 0)

[ Към началото на страницата ]


Глава X:

Поле 008 – за книги

Поле 008 се използва за данни с фиксирана дължина (Фиксирани кодове на полета). То се състои от 40 позиции – от 00 до 39. Недефинираните позиции трябва да се попълнят със следните знаци: (#) или ( | ). Позиции 00-17 и 35-39 се дефинират еднакво за всички носители.

Информацията, представена тук за позиции 18-34, се отнася само за книги. За обяснение на всяка от позициите по-долу и за позиции 18-34 за други носители вж. „MARC 21 формат за библиографски данни”.

Обърнете внимание, че поле 008 няма индикатори, нито кодове на подполета.

00-05 Дата на създаване на файла (ГГММДД),
Г – ‘година’, M – ‘месец’, Д – ‘ден’
06 Вид дата/публикационен статус на изданието
b = няма дата; включва датиране пр.н.е.
e = точна дата
s = известно е само едно датиране/предполагаемо датиране
m = няколко дати
r = година на преиздаване („Дата 1”) и година на оригинала („Дата 2”)
n = неизвестна дата
q = съмнителна дата
t = година на издаване и на авторско право
| = без опит за кодиране
07-10 Дата 1/начална година на издаване
11-14 Дата 2/крайна година на издаване

Полетата за дати съдържат годините, свързани с дадено издание. Типът дата се определя във фиксиран елемент 06 – „Вид дата/публикационен статус на изданието”. (За подробности вж. информацията за поле 008 във „MARC 21 формат за библиографски данни”).

15-17 Място на издаване/ създаване
Например:
pk# = Пакистан
cau = Калифорния (САЩ)

За изчерпателен списък на кодовете в тези позиции вж. „MARC списък с кодове на страните” ( MARC Code List for Countries).

18-21 Илюстрации (до 4 кода):
# = без илюстрации
a = илюстрации
b = карти
c = портрети
d = схеми и чертежи
e = планове [на сгради и под.]
f = илюстрации на отделни страници
g = ноти
h = факсимилета
i = гербове
j = генеалогични таблици или схеми
k = формуляри
l = мостри
m = фонодиск и под.
o = фотографии
p = орнамент
| = без опит за кодиране
22 Аудиотория, за която е предназначено изданието:
# = неизвестна или неопределена
a = деца в предучилищна възраст
b = деца в начално училище
c = деца в предюношеска възраст
d = юноши
e = възрастни
f = специалисти
g = широка
j = младежка
| = без опит за кодиране
23 Вид носител:
# = нито един от следните
a = микрофилм
b = микрофиш
c = микрокарта
d = с едър шрифт
f = с брайлов шрифт
r = с обикновен шрифт
s = електронен
| = без опит за кодиране
24-27 Библиотечният документ съдържа (до 4):
# = не се определя
a = резюме/кратко резюме
b = библиография (представлява библиография или включва библиография)
c = каталози
d = речници
e = енциклопедии
f = наръчници
g = юридически статии
i = указатели [телефонни и под.]
j = патенти
k = дискографии
l = законодателство
m = дисертации
n = научни изследвания
o = обзори
p = програмни текстове
q = филмографии
r = справочници
s = статистики
t = технически отчети
u = стандарти/спецификации
v = съдебни протоколи, решения
w = съдебни отчети и сборници
z = договори
| = без опит за кодиране
28 Официални издания:
# = не е официално издание
i = международно междуправителствено
f = федерално/национално
a = на автономна или полуавтономна цялост
s = на щат, провинция, регион, подчинена територия и пр.
m = на няколко щата
c = на няколко общини
l = общинско
z = друг тип официално издание
o = официално издание – неопределено ниво
u = не е известно дали документът е официално издание
| = без опит за кодиране
29 Публикации от конференции:
0 = не е публикация от конференция
1 = публикация от конференция
| = без опит за кодиране
30 Юбилеен сборник:
0 = не е юбилеен сборник
1 = юбилеен сборник
| = без опит за кодиране
31 Показалец:
0 = няма показалец
1 = има показалец
| = без опит за кодиране
32 Не се дефинира (от 1990г.) (по-ранните записи могат да съдържат стойности 0 или 1)
# = не се дефинира
| = без опит за кодиране
33 Жанр:
0 = различен от белетристика (без уточнение)
1 = белетристика (без уточнение)
c = комикси
d = драми
e = есета
f = романи
h = хумор, сатира и под.
i = писма
j = разкази
m = смесени форми
p = поезия
s = речи
u = неизвестен
| = без опит за кодиране
34 Биография:
# = не е биография
a = автобиография
b = персоналия
c = сборник с биографии
d = съдържа биографична информация
| = без опит за кодиране
35-37 Език:
Трибуквен код. Например: eng, fre, ger, spa, rus, ita.

За изчерпателен списък на кодовете в тези позиции вж. „MARC списък с кодове на езиците” ( MARC Code List for Languages ).

38 Модифициран запис:
# = не е модифициран
x = липсващи символи (поради отсъствието им в кодовата таблица на MARC формàта)
s = съкратен
d = с изпусната информация
r = изцяло транслитериран/каталожната картичка не е транслитерирана
o = изцяло транслитериран/каталожната картичка е транслитерирана
| = без опит за кодиране
39 Източник на каталожния запис:
# = национална библиографска служба
c = съвместна програма за каталогизация
d = други източници
u = неизвестен
| = без опит за кодиране

[ Към началото на страницата ]


 

[ Назад към СЪДЪРЖАНИЕ ] – [ Напред към Глава XI ]

 [5] ISBD: International Standard Bibliographic Description – ‘Международен стандарт за библиографско описание’. Бел. прев. [обратно]


Конгресна библиотека на САЩ
Всички права запазени © 2009-2010 Фондация НАБИС